Młodzi o Słowie Bożym

Jezus w 6 rozdziale Ewangelii św. Mateusza wskazał znaczenie trzech środków prowadzących do wewnętrznej doskonałości: jałmużny, postu i modlitwy, która powinna być skromna, a nie na pokaz. Sam wypowiedział słowa modlitwy „Ojcze nasz”. Pan przekazując nam tę formułę modlitwy, dodał: „Proście, a będzie wam dane”. Nauczał również, by nie gromadzić dóbr doczesnych i unikać obłudy.

Jałmużna

O ile post i modlitwa obok otwarcia na Boga, otwierają nas na nasze własne wnętrze i potrzeby, o tyle jałmużna ma na celu otworzyć nas na potrzeby drugiego człowieka, pozwalając wyjść z kręgu egoizmu. W Kazaniu na Górze Jezus opowiadał wiernym o tym kim jest On sam i kim my będziemy idąc jego śladami, wcielając się w Jego nauczania. Kazanie poucza nas, by nie dawać jałmużny głośno, bronić ją przed pokazem i teatralnością! Jezus mówił: „Zrób to w ukryciu- tak, żeby twoja lewa ręka nie widziała, co robi prawa”.

Jałmużna nie może być darem, a jednocześnie wyciągnięciem ręki po odebranie jego zysku. Nie chodzi w niej tylko o dawanie pieniędzy - czegoś materialnego. To coś więcej. Danie człowiekowi swojego zbędnego czasu, poświęcenie mu chwili uwagi bywa często ważniejsze. Możemy powiedzieć, ze życie Jezusa począwszy od Jego narodzin zmierzało do największej jałmużny, jaką była całkowita ofiara z samego siebie na krzyżu. Całe Jego życie było nastawione na dzieło odkupienia człowieka.

Post

Post uczy nas Bożej bojaźni, pokory. Nie jest sposobem, by uzyskać od Boga to, czego chcemy. Ma on zmienić nas, nie Boga. Uczy oddania się Panu. Powstał, by oczyścić serce, robiąc miejsce dla naszego Ojca. Post stał się najlepszą formą pokuty i nawrócenia. Jest czasem rozmyślania nad męką Jezusa Chrystusa, jednak nie jest sposobem na to, by grać przed bliźnim bardziej duchowych, niż jesteśmy.

Na istotę postu wskazuje sam Jezus, który mówi: „Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest gdzieś w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.

Modlitwa

Pan kiedyś powiedział: „ Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca tego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.” Dzięki modlitwie człowiek wchodzi w głęboką relację z Bogiem. Kiedy rozmawiamy z Panem, powinniśmy wejść do ukrytego zakątka swojego serca, aby modlić się do Boga, który jest w ukryciu. Wtenczas powinniśmy zwrócić się do Niego wyznając swoje słabości, lęki i prosić o Jego obecność. To on daje nam przykład poprawnej modlitwy.

opr. Uczennica 1a


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 1/2016