Ks. dr Jan Zwierz znowu pojawił się na ropczyckich plantach

Jego nazwisko znane jest każdemu w naszym mieście. Przez 66 lat jego charakterystyczna sylwetka pojawiała się często na ropczyckich ulicach. Przybył do Ropczyc w 1929 r. i był tu aż do śmierci w 1995 r. Zapamiętany został jako ksiądz-doktor teologii, duszpasterz, wychowawca młodzieży, ale także wielki społecznik, organizator i budowniczy szkół, zakładów przemysłowych i wielu instytucji.

Upamiętniając jego zasługi dla miejscowej społeczności, ropczycki samorząd postanowił w roku Jubileuszu 650-lecia Miasta na trwale upamiętnić jego osobę w postaci pomnika. Od 16 listopada br. pomnik ks. dra Jana Zwierza poświęconego przez biskupa rzeszowskiego Kazimierza Górnego - honorowego obywatela Ropczyce zdobi ropczycki rynek.

Warto przypomnieć jego sylwetkę, bo przecież historię naszego miasta tworzą ludzie tu mieszkający, którzy swoją pracą, zaangażowaniem i pasją trwale zapisują się w pamięci.

Ks. dr Jan Zwierz urodził się 8 września 1903 r. w Grądach k.Brzeska. Naukę rozpoczął w szkole powszechnej w Brzesku, później kontynuował ją w gimnazjach w Brzesku i Tarnowie. Maturę uzyskał w 1922 roku i wstąpił do tarnowskiego Seminarium Duchownego, które ukończył w 1926 r i przyjął święcenia kapłańskie 20 czerwca tegoż roku z rąk bp Leona Wałęgi.

Pracę duszpasterską rozpoczął w Brzesku, a następnie jeszcze tego samego roku skierowano go do parafii w Radomyślu Wielkim. Po trzech latach, 24 września 1929 r. przybył do Ropczyc, w których pozostał już do końca swojego życia. Pierwsze lata spędził nauczając nauki religii w szkołach podstawowych, a następnie w Gimnazjum Koedukacyjnym i Miejskim Seminarium Nauczycielskim. Gdy w 1937

roku Ropczyce straciły status miasta powiatowego działał w Komitecie Obywatelskim dla ratowania Ropczyc. Patronował także organizacji PCK. Bardzo zabiegał o to, aby w mieście powstał zakład przemysłowy w ramach COP, który dałby mieszkańcom zatrudnienie.

W tym celu wyjeżdżał do wielu ministerstw. Starał się również o rozwój szkolnictwa zawodowego, ze szczególnym ukierunkowaniem na rolnictwo. W 1937 roku był współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ropczyc (późniejsze Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej) i jego pierwszym przewodniczącym. Podczas okupacji hitlerowskiej zaangażował się w organizację w Ropczycach nowych szkół: Szkoły Ogrodniczej, Szkoły Rzemieślniczej(Mechanicznej), a także Szkoły Rolniczej, Szkoły Gospodarstwa Domowego i szwalni.. Nauka w nich chroniła młodzież przed wywózką na roboty przymusowe do Rzeszy. Równocześnie z oficjalna działalnością uczestniczył w tajnym nauczaniu. Zaraz po wyzwoleniu, pod koniec 1944 roku, dzięki jego staraniom, uruchomiono w mieście Gimnazjum i Liceum Mechaniczne, a wkrótce potem Szkołę Ogrodniczą. Ks. Jan Zwierz był do 1949 roku dyrektorem obydwu szkół.

Pomimo szeregu obowiązków nadal się kształcił: rozpoczął studia teologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując w 1950 roku tytuł magistra, zaś cztery lata później doktorat. Nadal nie ustawał w dążeniach do rozwoju miasta. Dzięki jego staraniom powstało w Ropczycach wiele zakładów pracy m.in. Bank Spółdzielczy, Zakłady Magnezytowe, Cukrownia, filia WSK W Rzeszowie, dworzec PKS. Pełnił liczne funkcje społeczne: przewodniczącego Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, był członkiem rad nadzorczych wielu spółdzielni.

Nadal prezesował Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej, które było w pewnym sensie koordynatorem życia społeczno-gospodarczego miasta. I nie było dziedziny życia społecznego miasta, którym by się nie interesował. Czynił starania nie tylko o rozwój duchowy i intelektualny mieszkańców Ropczyc, ale również o rozwój gospodarczy miasta. Swoją postawą udowadniał, że nawet jeden człowiek, dzięki swojej pasji i uporowi, może wiele zdziałać. Cieszył się bardzo z każdego nowego obiektu, które upiększało Ropczyce.

Nie zaniedbywał również swoich obowiązków duszpasterskich, głosił wiele rekolekcji w ropczyckiej parafii i diecezji tarnowskiej. Szczególnym kultem otaczał Sanktuarium Matki Bożej Ropczyckiej i zabiegał o jej koronację.

Ks. dr Jan Zwierz zmarł 19 maja 1995 roku i zgodnie z jego życzeniem ta ostatnia droga prowadziła przez ukochane Ropczyce: od kościółka do kościoła parafialnego. Ceremonii pogrzebowej, w której uczestniczyła liczna rzesza wiernych, przewodniczył biskup Edward Białogłowski. Ks. dr Jan Zwierz spoczął na ropczyckim parafialnym cmentarzu w grobowcu kapłańskim.

Ropczyce pamiętają o tym znanym i powszechnie szanowanym kapłanie: jednej z ulic miasta nadano jego imię, w 1998 r. został patronem Zespołu Szkół, na fasadzie ropczyckiego sanktuarium w 2003 r., w setną rocznicę jego urodzin odsłonięto tablicę, a Rada Miejska uchwaliła rok 2003 Rokiem ks. dra Jana Zwierza.

Pamięć o założycielu szkoły jest również kultywowana w Zespole Szkół Agro-Technicznych, gdzie podczas uroczystości 70-lecia istnienia tej szkoły i 15 rocznicy śmierci ks. dra Jana Zwierza, 19 maja 2010 r upamiętniono jego osobę przez posadzenie dębu-Jan w przyszkolnym ogrodzie.

Niejako w testamencie duchowym ks. dr Jan Zwierz zostawił dla potomnych swoje przesłanie: "Kochajcie swoje miasto. Uczcie się jego historii. Nie mówcie źle o ropczyckim grodzie, mieście Waszego urodzenia, edukacji, pracy i zamieszkania. Wygląd naszego miasta świadczy o poziomie naszej kultury".

Anna Wenc


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 11/2012