Rok św. Pawła

List do Filipian

"Ilekroć was wspominam, dziękuję Bogu mojemu za was w każdej modlitwie". "Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz mówię: radujcie się. Niech wszyscy ludzie znają waszą dobroć".

Filippi było wielkim ośrodkiem handlowym starożytnego świata, rzymską kolonią.

Św. Paweł był w Filippi podczas swojej drugiej podróży misyjnej, trwającej od roku 50 do 53.

Pierwszą osobą w tym mieście, która przyjęła głoszoną przez niego ewangelię była Lidia - zamożna handlarka purpury, jednego z najbardziej cennych towarów w tamtym czasie. Później naukę Chrystusa przyjął dozorca więzienia, rzymski oficer. To nawrócenie obywatela Rzymu w tej rzymskiej kolonii miało wielkie znaczenie dla dalszego rozwoju chrześcijaństwa na tym terenie. Gdy apostoł opuszczał to miasto, działała tam już silna wspólnota chrześcijańska, z którą łączyły Pawła szczególnie serdeczne więzy przyjaźni, o czym świadczy ton jego listu.

W wyjątkowych trudnych sytuacjach korzystał z ich pomocy. List do Filipian jest kolejnym listem więziennym apostoła Pawła, napisanym w latach 56-57 w Efezie.

Filipianie wysłali z darem do uwięzionego apostoła Epafrody-ta. Miał być on także jego pomocnikiem. Jednak Epafrodyt zachorował i św. Paweł odesłał go z powrotem. W trosce, by Filipinie nie uznali go za człowieka, który się nie sprawdził, napisał do nich list.

Dziękował im za okazaną pomoc, zachęcał do wytrwania w nauce Chrystusa, do jedności we wspólnocie chrześcijańskiej i zachowanie duchowej radości, której nikt - mimo przeszkód i przeciwności losu - nie może odebrać.

To właśnie wdzięczność za okazaną mu pomoc i troska o ukochaną wspólnotę i o powracającego chorego Epafrodyta były powodem napisania tego listu. "Ale dobrzeście zrobili, przychodząc mi z pomocą w moich uciskach. Wy Filipianie, wiecie przecież dobrze, że gdy zaczynałem głosić Ewangelię i opuściłem Macedonię, to żadna gmina, prócz was jednych, nie uczestniczyła w moich stratach i zyskach".

Anna Wenc


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 2/2009