Świecki chrześcijanin w sercu Kościoła

Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej został otwarty w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, w dziesiątą Rocznicę powołania diecezji - 25 marca 2001 roku w katedrze rzeszowskiej.

10 stycznia br. w ramach prac Komisji Synodalnej ds. Apostolstwa Katolików Świeckich odbyło się dekanalne spotkanie przedstawicieli grup synodalnych z parafii dekanatu ropczyckiego. Spotkanie otworzył ks. bp ordynariusz Kazimierz Górny. Witając zebranych przedstawił w skrócie dorobek diecezji. Następnie zachęcił zebranych by w oparciu o wytyczne II Polskiego Synodu Plenarnego, który zakończył Ojciec święty podczas ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny - spojrzeć na życie religijne każdej parafii w dzisiejszej trudnej sytuacji dla życia rodziny, społeczeństwa i Kościoła. Nadszedł bowiem taki czas, by ożywić i zdynamizować życie religijne, ożywić współpracę z duszpasterzami, zwiększyć troskę o budynki kościelne, uaktywnić Rady Duszpasterskie, czynnie uczestniczyć w liturgii.

Synod jest takim miejscem, jest wspólną drogą, gdzie można wysłuchać i wykorzystać spojrzenie i uwagi świeckich katolików na temat życia religijnego, wzajemnych relacji, niedostatków w pracy kapłanów itd. Do pracy w grupach przygotował zebranych swoim wystąpieniem ks. Stanisław Mularz - notariusz Sądu - przedstawiając rolę świeckich chrześcijan w sercu Kościoła.

Praca w grupach dotyczyła następujących tematów:

Każda z grup wypowiadała swoje postulaty, które zostały przedstawione zebranym i organizatorom. Ks. bp po wysłuchani relacji podziękował wszystkim za obecność, pracę i zachęcił do dalszej dyskusji i pracy w parafiach, w rodzinach i udzielił pasterskiego błogosławieństwa. Kolejne problemy apostolstwa świeckich zostaną przeanalizowane na kolejnych spotkaniach dekanalnych.

Mieczysława Sokołowska


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 1/2002